Press release

Minis Zafer Etranzer i salye lyen profon ant Sesel ek Moris atraver biznes

April 25, 2014
StateHouse

Minis Zafer Etranzer, Msye Jean-Paul Adam in salye lyen profon ki egziste ant Sesel e Moris dan son diskour labyenveni ‘Seychelles-Mauritius Business Forum’. “Nou salye sa vizyon komen sa de pei ki partaz menm langaz, menm kiltir ek leritaz, ki annan volonte pou develop prosperite partaze pour nou pep,” Minis Adam ti dir.

I ti fer rapel ki Premye Minis Navin Ramgoolam et Prezidan James Michel ti met lenportans lo devlopman biznes e komers ant sa de zil swivan zot lesanz vizit an 2012.

Sesel ek Moris pe konzwentman organiz sa foronm pandan de zour anba tenm “Kreasyon Nouvo Dinamik pour Fasilit Biznes” avek bi promouvwar plis komers ek lenvestisman ant lede pei.  Sa foronm i ariv a en moman tre apropriye tenan kont ki i pe ganny organize pandan “Lannen Enternasyonal Bann Pti Leta Zil an Developman”, tel ki sa lannen i’n ganny dezinnyen par Nasyon ZIni.

Minis Adam ti fer resorti ki dan kad zefor Sesel ek Moris pou atir plis sipor pour bann Pti Leta Zil an Devlopman, “i senbolik ki nou determinasyon i ganny tradwir par en volonte pou ranforsi bann lyen bilateral e ede batir en lavenir dirab”. Minis Adam ti remersye Minis Komers Morisyen, Myse Cader Sayed Hossein  pour son prezans dan sa forum ki demontre langazman gouvernman Morisyen pour sa vizyon.

Minis Adam ti azoute ki Sesel ek Moris pe konstaman rod fason pou konstrir partenarya baze lo lafors respektif toulede pei dan bann fason pli proaktif. Moris i’n deza byen etabli dan lekonomi Seselwa. I enportan ki sa bann lyen i ganny soutenir atraver langazman viab dan domenn konektivite – kiswa an term konektivite ant dimoun, ouswa amelyorasyon lyen maritim e eryen pou sirmont izolman zeografik lede pei.

Minis Adam in enform bann dirizan biznes ki’n reini pour sa foronm ki Sesel pou konvok en konferans spesyal Komisyon Osean Endyen (COI) an Zen 2014 pou adres problenm akse aeryen dan larezyon, swivan bann deba ki ti fer Sesel an Zanvye 2014 an marz selebrasyon 30enm lanniverser sa lorganizasyon.